Logo
An t-Eilean Eachdraidh Sù nan Daoine Opara Uile-Làithreach Eachdraidhean Beatha Àite-Cluich Düsseldorf Na Buill Na Naidheachdan

HIORT
MAC-TALLA NAN EUN
Eachdraidhean Beatha
Anna Mhoireach
air an àrd-ùrlar ann an Valenciennes (F)

Thogadh Anna leis a' Ghàidhlig ann an Leòdhas. Rinn i obair ann an dràma is filmichean anns na 15 bliadhna a dh'fhalbh agus chlàraich i 3 clàir sholo. Tha i ri a cluinntinn air grunn chlàr eile cuideachd mar sheinneadair is a' cluich an duiseil.
'S e seo ainmean nan clàr:
Out of the Blue; Into Indigo; Trì Nithean
Clàir eile: Na Làithean a' Dol Seachad leis an Lanntair; Boireannaich Albannach le Greentrax; Ar Cànan 's ar Ceòl le Greentrax agus grunn chruinneachaidhean.

Bu ise ceannard a' chiùil airson dealbh-chluich an Traverse Theatre "An Fheannag" le Iain Mac a' Ghobhainn agus "Homers" le Iain Fionnlagh MacLeòid.

Air an àrd-ùrlar bho chionn ghoirid:
Còmhla ri Van Moireastan aig "Fèis Cheilteach Innse Ghall"; aig "Celtic Connections" a' gabhail a-steach "Scottish Women Show" agus "Tachem"; grunn thursan anns an cultarlann "An Lanntair" ann an Steòrnabhagh;
Fèis seinn ann an Conamara; fosgladh an taisbeanaidh "An Leabhar Mòr" ann an Steòrnabhagh is Èirinn; turas tron Ghearmailt, Ameireaga is an Ruis.

Pròiseactan a tha i an sàs ann:
"Tachem" - buidheann dhuislean de bhoireannaich
"Blas" - buidheann seinn Gàidhlig a capella


Eachdraidhean Beatha


Malcolm
Maclean

Lew
Bogdan

David Paul
Graham

Jean-Paul
Dessy

Iain Finlay
Macleod

Jan
Kocman

Frank
Schulz

Gilles
Combet

Geneviève
Mazin

Fabrice
Guillot

Tatiana
Stepantchenko

Ferdinand
Götz

Anna
Murray

Alyth
McCormack

Michael
Klevenhaus